biathlon.pomorskie.pl


Idź do treści

KOMUNIKAT STARTOWY

SPIROS > XVIII SPIROS 2017

K O M U N I K A T.......S T A R T O W YXVIII....S P I R O S

Gdyński Maraton na Orientację

17 - 18 listopada 2017 r.I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. XVIII Spiros - Gdyński Maraton na Orientację (zwany dalej Spirosem) jest rajdem sportowo - turystycznym.

2. Organizatorem Spirosa jest Pomorski Okręgowy Związek Biathlonu z siedzibą w Gdyni.

II. TRASY


1. Podstawowym celem jest to, aby w danym limicie czasu przejść/przejechać daną trasę, potwierdzając obecność na wszystkich Punktach Kontrolnych (PK).

2. Długość trasy została obliczona w linii prostej pomiędzy kolejnymi Punktami Kontrolnymi (PK) według optymalnego wariantu pokonywania trasy z uwzględnieniem elementów nie do przejścia (przejechania).

3. Start wszystkich uczestników danej trasy odbywa się interwałowo, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.

4. Wszelkie przerwy na trasie i w bazie Spirosa są wliczane w czas przebycia trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń.

5. Wydawanie kart startowych odbywa się w sekretariacie zawodów. Zawodnicy zgłaszają się na "START" minutę przed wyznaczoną "MINUTĄ STARTOWĄ" (wg listy startowej) celem sprawdzenia karty startowej i wystartowania. Wydawanie map następuje po STARCIE.

6. Organizatorzy na starcie dostarczają mapę z zaznaczonymi PK. Używanie map innych niż dostarczone przez Organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w urządzeniach nawigacji satelitarnej) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany.

7. Uczestnicy mogą zaliczać kolejne PK w dowolnej kolejności, zgodnie z otrzymaną mapą i opisem trasy.

8. Każdy punkt kontrolny trasy ma określoną punktację wagową.
I tak odpowiednio:

a) PK od 1 do 10.......- 1 punkt wagowy;
b) PK od 11 do 20.....- 2 punkty wagowe;
c) PK od 21 do 40
.....- 3 punkty wagowe.

9. Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest odnalezienie i prawidłowe potwierdzenie dowolnego PK danej trasy. Obowiązkiem Uczestnika jest zdanie karty startowej na mecie lub bazie Spirosa, bezwarunkowo do godziny 16:00.

10. Limit czasu na poszczególnych trasach wynosi:

a) TRASA PIESZA TP10 - 4 godzin
b) TRASA PIESZA TP15 - 5 godzin
c) TRASA PIESZA TP20 - 8 godzin
d) TRASA PIESZA TP30 - 12 godzin
e) TRASA ROWEROWA TR21 - 4 godziny
f) TRASA ROWEROWA TR42 - 6 godzin
g) TRASA PIESZA TURYSTYCZNA TPT - 3 godziny

W przypadku przekroczenia limitu czasu, za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia od wyniku uczestnika odejmuje się jeden punkt wagowy.

11. O klasyfikacji końcowej w pierwszej kolejności decyduje suma punktów wagowych uzyskanych na trasie przez uczestnika za potwierdzenie PK, w drugiej kolejności ilość potwierdzonych PK, a w trzeciej decyduje czas przybycia uczestnika na metę.

III. POTWIERDZANIE Punktów Kontrolnych (PK)


1. Punkt kontrolny (PK) w terenie oznaczony jest zalaminowaną, biało-czerwoną kartką papieru formatu A3.

2. Warunkiem potwierdzenia obecności uczestnika na PK jest właściwe potwierdzenie punktu za pomocą znajdującego się przy lampionie perforatora a w przypadku jego braku, wpisanie kodu PK na karcie własnym przyboru piszącym. Odciśnięcie perforatora lub wpisanie kodu PK powinno być wykonane w kratce odpowiadającej NR PK zaznaczonego na mapie (np. NR PK 1 - kratka na karcie nr 1; NR PK 16 - kratka na karcie nr 16, itd).

3. W przypadku braku lampionu w terenie na Punkcie Kontrolnym lub też stwierdzenie jego nieprawidłowego umiejscowienia w terenie obowiązuje zapis w karcie startowej "BPK" dokonany własnym przyborem piszącym.
W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów prawidłowego ustawienie lampionu na punkcie kontrolnym (PK) uczestnikowi (zespołowi) zostanie odjętych od wyniku końcowego 5 punktów wagowych za jeden nie uznany wpis "BPK". W przypadku uznania potwierdzenia prawidłowego wpisu "BPK" przez uczestnika (zespół), Punkt Kontrolny zostanie zaliczony.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Uczestnicy w czasie trwania Spirosa mają prawo, iść (na trasach pieszych), jechać na rowerze (na trasach rowerowych) oraz odpoczywać wedle własnej woli. Aby przebycie danej trasy było "czyste" uczestnicy nie mogą korzystać z żadnego środka lokomocji (z wyjątkiem roweru w przypadku tras rowerowych). Uczestnicy nie mogą również korzystać ze zorganizowanej pomocy osób trzecich nie będących uczestnikami Spirosa oraz urządzeń do nawigacji satelitarnej (z wyjątkiem przypadków wymienionych w punkcie IV.2).

2. Używanie urządzeń do nawigacji satelitarnej jako pomocy nawigacyjnej jest zabronione. Używanie urządzeń do nawigacji satelitarnej dozwolone jest jedynie w celu zapisu śladu (tracka) do wykorzystania po Spirosie oraz do pomiaru parametrów ruchu (prędkości, kierunku i odległości).

3. Protesty dotyczące wyników należy składać u Sędziego Głównego do godziny 16:00 dnia 12 marca 2016 roku (sobota). Zawodnicy zostaną poinformowani o decyzji Sędziego Głównego niezwłocznie. Odwołania uczestników, którzy nie wnieśli protestu w terminie nie będą uwzględniane.

4. Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne, obowiązkowe odmeldowanie się do godziny 15:00 dnia
18 listopada 2017 roku
(sobota) w jeden z poniżej podanych sposobów:
a) na mecie (w przypadku ukończenia Spirosa),
b) w bazie Spirosa (w przypadku zejścia lub zjechania z trasy) biuro zawodów: tel. +48 733 881 498,
Odmeldowanie podyktowane jest względami bezpieczeństwa. W przypadku nie spełnienia tego obowiązku uczestnik może zostać obciążony kosztami podjętej akcji ratowniczej.

5. Organizatorzy nie zapewniają transportu dla uczestników, którzy rezygnująz kontynuowania trasy.
W miarę możliwości Organizatorzy mogą przewieźć uczestników do bazy Spirosa. Czas oczekiwania na transport może być jednak bardzo długi.

6.
W lesie zabrania się:
- poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych,
- zanieczyszczania gleby i wód,
- zaśmiecania,
- rozkopywania gruntu,
- rozpalania i palenia ognisk,
- niszczenia grzybów oraz grzybni, niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów i innych roślin,
- niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic, zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych,
- rozgarniania i zbierania ściółki,
- biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
- wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia legowisk, nor i mrowisk,
- płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt,
- puszczania psów luzem,
- hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu.
Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie jaki odwrotnie Organizator nie odpowiada.

7. Obowiązuje nakaz przestrzegania przepisów prawa, a w szczególności zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego oraz przepisów przeciw-pożarowych. Za skutki naruszenia tych przepisów uczestnik odpowiada osobiście.

8. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posiadana i okazywania na wezwanie Organizatorów i innych służb ważnego dowodu tożsamości.

9. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Spirosie tylko pod opieką osoby pełnoletniej oraz za pisemną zgodą opiekunów prawnych. Fakt ten obowiązkowo należy odnotować w karcie zgłoszeniowej wypełnianej w sekretariacie przed startem. Jeden opiekun może opiekować się maksymalnie 10 osobami niepełnoletnimi.

10. Udział w Spirosie jest dobrowolny. W Spirosie uczestnicy startują na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasach Spirosa i w razie wypadku nie będą dochodzić oni odszkodowania od Organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie deklaracji w sekretariacie przed startem.

11. Organizatorzy mają prawo wycofać z trasy uczestnika Spirosa, w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszych Zasad Współzawodnictwa.


12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Zasad Współzawodnictwa,
o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem.

13. Ostateczna interpretacja zapisów zawartych w Zasadach Współzawodnictwa należy do Organizatorów.
W sprawach spornych decyzja Organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość Zasad Współzawodnictwa nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.


ORGANIZATOR
Pomorski Okręgowy Związek Biathlonu

BIURO ZAWODÓW tel. +48 773 881 498

KONTAKT DO ORGANIZATORÓW: +48 793 703 382


Powrót do treści | Wróć do menu głównego