Statut


S T A T U T

POMORSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU
B I A T H L O N U

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Pomorski Okręgowy Związek Biathlonu (w skrócie POZBiathlonu) i zwane dalej Związkiem, jest w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, wojewódzkim związkiem sportowym.


§ 2

Terenem działania Związku jest obszar województwa pomorskiego, a siedzibą miasto Gdynia.


§ 3

Związek jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.


§ 4

Związek jest członkiem Polskiego Związku biathlonu w Katowicach.


§ 5

Związek może posiadać sztandar, logo, barwy i odznaki organizacyjne oraz używać własnej pieczęci, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.


§ 6

Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej władz Związku. Do realizacji swoich zadań Związek może zatrudnić pracowników.


Rozdział II

Cele i środki działania.

§ 7

Celem Związku jest rozwój, upowszechnianie i popularyzacja biathlonu.


§ 8

Związek realizuje swoje cele przez:
1/ zrzeszenie organizacji zajmujących się rozwojem biathlonu z terenu województwa pomorskiego,
2/ współdziałanie z Polskim Związkiem Biathlonu i innymi organizacjami sportowymi,
3/ wnioskowanie w potrzeby budowy i modernizacji obiektów i urządzeń do biathlonu oraz zaopatrzenia ich w sprzęt,
4/ organizację szkolenia kadry zawodników Związku, szkoleniowców oraz sędziów,
5/ prowadzenie działalności wychowawczej i sprawowanie stałej opieki e zakresie przestrzegania przez zawodników, szkoleniowców i działaczy dobrych obyczajów sportowych oraz współżycia społecznego,
6/ opracowanie i realizacja związkowego kalendarza imprez,
7/ inspirowanie, koordynacje i kontrolę działalności zrzeszonych członków,
8/ prowadzenie statystyki wyników sportowych,
9/ prowadzenie działalności propagandowej i informacyjnej,
10/ podejmowanie działań służących pozyskiwaniu środków finansowych na realizację celów i zadań strukturalnych,

11/ ponoszenie wszelkich kosztów wynikających ze statutowej działalności Związku,
12/ prowadzenie wszelkiej innej działalności na rzecz rozwoju biathlonu.


Rozdział III


Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 9

Członkowie Związku dzielą się na:
1/ zwyczajnych,
2/ wspierających,
3/ honorowych.


§ 10

1. Członkami zwyczajnymi Związku są kluby działające w biathlonie z terenu województwa pomorskiego.
2. Członkami wspierającymi mnogą być osoby fizyczne lub prawne popierające cele Związku, wspomagając je finansowo lub w innej formie.
3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne lub prawne szczególnie zasłużone dla biathlonu. Godność członka honorowego nadaje Okręgowy Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Związku.
4. Członkowstwo zwyczajne powstaje z datą przyjęcia przez zarząd Związku, na podstawie pisemnego wniosku kandydata.


§ 11

Członkowie zwyczajni maja prawo do:
1/ korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Związku,
2/ zgłaszania wniosków i postulatów do władz Związku,
3/ wybór delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów Związku,
Członkowie wspierający maja prawo zgłaszania wniosków i postulatów do władz Związku.
Członkowie honorowi mają prawo do:
1/ zgłaszania wniosków i postulatów do władz Związku,
2/ uczestnictwa w Okręgowym Zjeździe Delegatów bez biernego i czynnego prawa wyborczego.


§ 12

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:
1/ aktywnej działalności dla rozwoju biathlonu,
2/ przestrzegania postanowień Statutu i regulaminów oraz władz Związku,
3/ udzielania władzom Związku informacji w sprawach działalności sportowej, organizacyjnej oraz finansowej,
4/ opłacania składek członkowskich.


§ 13

Członkowstwo zwyczajne ustaje w przypadku:
1/ wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Związku,
2/ rozwiązania się,

3/ wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Związku z powodu naruszenia postanowień niniejszego Statutu.


Rozdział IV


Władze Związku

§ 14

Władzami Związku są:
1. Okręgowy Zjazd Delegatów,
2. Zarząd i jego Prezydium,
3. Komisja Rewizyjna.


§ 15

Kadencja władz Związku trawa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym na Okręgowym Zjeździe delegatów.


§ 16

Jeżeli szczególne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów rozstrzyga glos przewodniczącego. Uchwały władz Związku podejmowane są w glosowaniu jawnym, chyba, że większość członków władz podejmująca uchwałę zażąda głosowania tajnego.


§ 17

Ze wszystkich posiedzeń władz Związku należy sporządzić protokół.


§ 18

Członek władz Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach, jeżeli nie wykonuje przyjętych przez siebie obowiązków lub nie działa zgodnie ze Statutem.


§ 19

Mandat członka władz Zarządu wygasa w przypadku:
1/ rezygnacji z mandatu,
2/ uchwały Zarządu Związku,
3/ utraty praw obywatelskich,
4/ śmierci członka.


§ 20

W przypadku wygaśnięcia mandatu członka władz Związku przysługuje tym władzom prawo uzupełnienia swojego składu w liczbie nie przekraczającej 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.


Okręgowy Zjazd Delegatów

§ 21

Najwyższą władzą Związku jest Okręgowy Zjazd Delegatów.


§ 22

Okręgowy Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny. Zwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów odbywa się raz na 2 lata celem przyjęcia sprawozdania z działalności władz Związku oraz raz na 4 lata celem wyboru nowych władz Związku i ustalenia kierunku działania na następującą kadencję.


§ 23

Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów może być powołany na wniosek Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej połowy liczby członków Związku. Przedmiotem jego obrad mogą być tylko sprawy dla których został zwołany i nie przerywa on okresu bieżącej kadencji. Zjazd powinien odbyć się przed upływem 30 dni od daty podjęcia przez Zarząd decyzji o jego zwołaniu.


§ 24

Okręgowy Zjazd Delegatów jest prawomocny przy 50% + 1 ogólnej liczby delegatów w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez wzglądu na ilość obecnych delegatów.


§ 25

W okręgowym Zjeździe Delegatów udział biorą:
1/ z głosem stanowiącym – delegaci wybrani przez członków zwyczajnych Związku według zasad ustalonych przez Zarząd Związku,
2/ z głosem doradczym – członkowie honorowi, Członkowie Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej (jeśli nie są delegatami) oraz zaproszeni goście.


§ 26

Do kompetencji Okręgowego Zjazdu Delegatów należy:
1/ uchwalenie kierunku działania Związku,
2/ rozpatrywanie oraz przyjmowanie sprawozdań ustępujących władz Zarządu,
3/ podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4/ wybór Prezesa, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
5/ nadawanie bądź pozbawienie godności członka honorowego Związku,
6/ uchwalenie zmian w Statucie Związku,
7/ rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu Związku w sprawie wykluczenie lub zawieszenia w prawach członka Zarządu,
8/ podjęcie uchwały o samorozwiązaniu się Związku,
9/ wybór delegatów na Walny Zjazd Polskiego Związku Biathlonu.


Zarząd Związku

§ 27

1. W skład Zarządu wchodzą działacze wybrani według kryterium osobistych wartości i aktywnej działalności
w biathlonie.
2. Zarząd składa się z 7 – 9 osób, w tym prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika oraz sekretarza.
3. Prezesa Związku wybiera się w oddzielnym głosowaniu.
4. Sposób przeprowadzenia wyborów reguluje regulamin Okręgowego Zjazdu Delegatów w oparciu o Statut.
5. Zebrania Zarządu Związku odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
6. W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji prezesa, wyboru pełniącego obowiązki prezesa do końca bieżącej kadencji dokonuje Zarząd Związku zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 aktualnego składu osobowego Zarządu.


§ 28

Do kompetencji Zarządu należy:
1/ kierowanie działalnością Związku pomiędzy Okręgowymi Zjazdami Delegatów,
2/ reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz występowanie w jego imieniu,
3/ wykonywanie uchwał Okręgowego Zjazdu Delegatów,
4/ zarządzanie majątkiem i funduszami Związku zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5/ uchwalanie planu działania i finansów Związku,
6/ nadzorowanie i ocena działalności członków zwyczajnych,

7/ zwoływanie Okręgowego Zjazdu Delegatów co najmniej 30 dni przed ich terminem oraz ustalenie liczbyi rodzaju mandatów,

8/ zatrudnianie i zwalnianie pracowników Związku i nadzór nad nimi,
9/ podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania nowych członków,

10/ uchwalanie regulaminów i przepisów dotyczących wewnętrznej działalności Związku jego Zarządui Prezydium,
11/ podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Związku,
12/ powołanie ze swojego składu osobowego, Prezydium Zarządu,

13. uchwalenie składki członkowskiej dla członków zwyczajnych oraz innych opłat wiążącej sięz uczestnictwem w działalności statutowej Związku.
14/ rozpatrywanie spraw dyscyplinarnych w drugiej instancji.


§ 29

1. W celu realizacji statutowych zadań Związku, Zarządu może powoływać spośród działaczy biathlonu stałe lub czasowo działające komisje problemowe jako organy opiniodawcze i doradcze Związku.
2. Organem wykonawczym Zarządu Związku jest jego Prezydium, które kieruje działalnością Związkuw okresie między zebraniami Zarządu.
3. Skład Prezydium tworzy 5 osób w tym: Prezes Zarządu, jego dwaj wiceprezesi, sekretarz i skarbnik.
4. Prezydium odpowiada przed Zarządem za decyzje podjęte w jego imieniu i ma ono obowiązek na każdym posiedzeniu Zarządu Związku, przedstawienia sprawozdań z podjętych decyzji.
5. Decyzje Prezydium zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków Prezydium. W razie równości głosów, rozstrzygający jest głos przewodniczącego posiedzenia.
6. Posiedzenia Prezydium odbywają się nie rzadziej nią raz w miesiącu i są zwoływane przez prezesa Zarządu.


Komisja Rewizyjna

§ 30

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Komisja ze swojego składu wybiera przewodniczącego.
2. W skład Komisji nie mogą wchodzić osoby będące członkami Zarządu, bądź związane ze Związkiem umową o prace.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo uczestniczenia w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.


§ 31

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1/ przeprowadzanie okresowej kontroli statutowej i finansowej działalności Związku co najmniej 2 razyw ciągu roku,
2/ wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności Zarządu, określanie terminów oraz sposobu ich usunięcia,
3/ składanie sprawozdań ze swojej działalności na Okręgowym Zjeździe Delegatów oraz stawianie wniosków w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4/ występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Delegatów, względniez wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu.


Rozdział V

Nagrody i wyróżnienia

§ 32

Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla biathlonu członków Związku, zawodników, trenerów, działaczy i pracowników Związku oraz występowanie im innych odznaczeń i wyróżnień.


§ 33

Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki ich przyznawania określają odpowiednie przepisy władz sportowych i regulaminy Związku.


Rozdział VI

Kary

§ 34

1. Związek ma prawo wymierzania kar członkom Zarządu, zawodnikom, trenerom, działaczomi pracownikom Związku.
2. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
3.Działania dyscyplinarne i decyzje w pierwszej instancji podejmuje Komisja Dyscypliny i Wyróżnień, działająca na podstawie, zatwierdzonego przez Zarząd Związku, regulaminu.


Rozdział VII

Majątek i fundusze Związku

§ 35

Majątek Związku stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.


§ 36

Na fundusze Związku składają się:
1/ składki członków Związku,
2/ wpływy z imprez i działalności gospodarczej,
3/ dotacje, ofiary i darowizny,
4/ inne wpływy.


§ 37

W celu zwiększenia środków finansowych niezbędnych do realizacji celów statutowych Związek może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odpowiednimi przepisami.


§ 38

Dla ważności oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa oraz Skarbnika lub dwóch innych upoważnionych przez Zarząd osób.


§ 39

Zakres i zasady działalności finansowej Związku określają obowiązujące przepisy.


Rozdział VIII

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Związku.

§ 40

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Zarządu podejmuje Okręgowy Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów.


§ 41

Uchwała o rozwiązaniu się Związku określa sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Związku. Uchwała o przeznaczeniu majątku wymaga zgody władzy rejestrującej.